Welkom bij CIB Oost-Vlaanderen

Something scenic
De AV. van CIB Oost-Vlaanderen vzw.


Nieuws

Studiereis Barcelona

Van 29 oktober tot 31 oktober 2014 organiseren CIB Oost-Vlaanderen en Fexpro een studiereis naar Barcelona met bezoek aan de beurs “Het Iberische kapitaalmarkten forum”.

Alle informatie kan u hier terug vinden.Dag van het Vastgoed

CIB Oost-Vlaanderen organiseert op 10 oktober de Dag van het Vastgoed tijdens de BIS beurs. Alle informatie over de workshops en inschrijven kan via http://cibovl.be/inschrijven.php?id=123Studiedag: Alternatieve Woonvormen

Als belangenvereniging trachten we onze leden optimaal te begeleiden in kennisvergaring over diverse vastgoedtopics door een reeks gratis opleidingen te organiseren.

Met gepaste fierheid kondigen we u een interessante workshop aan rond de alternatieve woonvormen. Deze opleiding organiseren we in samenwerking met de befaamde juridische uitgever Larcier en telt mee voor 3 vormingsuren vastgoedopleiding. De sprekers zijn niemand minder dan Hendrik Leurs, Bestuurder feXpro, Geert Stichelbaut, Hoofdmedewerker Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Onroerend Erfgoed gemeente Keerbergen en Jeroen Parmentier, Notaris te Gent, wiens spreekkwaliteit en expertise u niet onbekend zijn.

Datum : 23/09/2014


Lees verder:

Woonbonus

Tot einde 2014 kan, volgens onze nieuwe regering, nog iedereen blijven genieten van de woonbonus. U geniet als koper dus van een belastingvoordeel per persoon van € 2280,-, verhoogd met € 760,- en indien drie kinderen nogmaals met € 80.

Dat betekent voor een koppel met drie kinderen € 6240.

 

De regering kondigde aan dat deze woonbonus vanaf 1/1/2015 sterk zal verminderen. Indien u nog dit jaar aankoopt of bouwt met een hypothecaire lening kan u nog de bestaande woonbonus genieten. De nieuwe regering heeft bevestigd dat de oude woonbonus van kracht blijft voor degenen die voor 1/1/2015 hun aanvraag hebben ingediend.

We zullen waarschijnlijk tot eind september moeten wachten op de nieuwe voorwaarden. Ook een aantal premies zullen in de toekomst verdwijnen of verminderen.

 

Stel uw aankoop dus niet uit!FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

 

Bekendmaking Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert Bekendmaking van het verzoekschrift tot bescherming van de beroepstitel van vastgoedexpert, overeenkomstig artikel 4, § 2 van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Belgisch Staatsblad 16 november 2006).1. HOEDANIGHEID - Hoofdstuk II Art.3 van de kaderwet van 24 september 2006.

 

De aanvragers zijn : « De Confederatie van immobiliënberoepen van Vlaanderen CIB Vlaanderen VZW », « De Confederatie van Immobiliënberoepen van België - CIB België VZW », en « de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen - FVIB VZW ».

 

Voorgestelde tekst2. DE TITEL De kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Belgisch Staatsblad 16 november 2006) verleent de belanghebbende beroepsfederatie de mogelijkheid de bescherming van een beroepstitel aan te vragen.De belanghebbende beroepsfederatie en de nationale interprofessionele federatie richten aan de minister een verzoekschrift tot bescherming van de volgende beroepstitel : Vastgoedexpert(Nederlandstalige beroepstitel) Expert Immobilier (Franstalige beroepstitel) Immobiliensachverständige (Duitstalige beroepstitel) Verzoekers bepalen dat in overeenstemming met de kaderwet van 24 september 2006, niemand een gereglementeerde beroepstitel mag dragen of een titel, die tot verwarring kan leiden met de gereglementeerde beroepstitel en de indruk aan de cliënten zou kunnen geven dat hij de titel van vastgoedexpert voert als hij of zij niet voldoet aan elk van de volgende voorwaarden :1. De kandidaat is houder van één van de in dit verzoekschrift genoemde diploma's.2. De kandidaat kan 3 jaar relevante beroepservaring in de vastgoedpraktijk aantonen.3. De kandidaat is ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 3 van de wet van 13 juli 2006 betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Belgisch Staatsblad 16 november 2006).4. De deontologische voorschriften naleven waarin het reglementeringsbesluit van de beschermde titel voorziet.3. BESCHRIJVING VAN DE ZELFSTANDIGE BEROEPSBEDRIJVIGHEID 3.1 Definitie Volgende vijf activiteiten kunnen worden uitgeoefend door een vastgoedexpert :1. Het uitvoeren van waardebepalingen van onroerende goederen en rechten met inbegrip van handelszaken, en daarmee samenhangende roerende goederen en waarden.2. Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en inventarissen.3. Het opmaken van bevindingsstaten.4. Het optreden als deskundige inzake het beheer van een appartementsmede-eigendom.5. Het optreden als deskundige inzake het beheer van private onroerende goederen.Een vastgoedexpert kan, naar eigen oordeel, één, enkele of alle hiervoor opgesomde activiteiten uitoefenen.

 

Dit verzoekschrift beoogt enkel de bescherming van de titel van vastgoedexpert en de vaststelling van een beperkte plichtenleer. Het kent echter voor de hiervoor opgesomde activiteiten geen monopolie toe aan de vastgoedexpert.

 

De hiervoor opgesomde activiteiten kunnen ook door andere dienstverlenende intellectuele beroepen, door vrije beroepen of door zelfstandigen uit de bouwsector worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de betrokkene deze activiteit of activiteiten mag uitoefenen op grond van zijn eigen beroepsreglementering en desgevallend mits inachtname van zijn eigen plichtenleer. 3.2 Beschrijving De vastgoedexpert is degene die beroepshalve belast is met het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de vastgoedsector.

 

Het uitoefenen van het beroep van vastgoedexpert vergt heel wat commerciële marktkennis (voor waardebepalingen), algemene technische bagage (voor beschrijvingen en schadegevallen) en juridische kennis met inbegrip van wettelijke en administratieve regelgeving van toepassing op het domein waarop men als expert optreedt (voor gerechtelijke expertises, huurgeschillen, attesten,...) alsook een algemeen boekhoudkundige kennis (balans kunnen lezen met oog op waarderaming handelszaken).

 

De vastgoedexpert staat regelmatig in verbinding met bouwdeskundigen (onder meer : architecten, aannemers, vastgoedpromotoren, ingenieurs,...), deels als opdrachtgever, deels als adviseur in specifiek technische kwesties. 1/ De vastgoedexpert-taxateur De vastgoedexpert staat in voor de waardebepalingen van onroerende goederen of een gedeelte daarvan en onroerende rechten - en daarmee samenhangende roerende goederen en waarden - in alle gevallen waarin de waarde van een onroerend goed door een onafhankelijk deskundige bepaald moet worden (in geval van verkoop, gerechtelijk beslag of regeling van een schadegeval). De waardebepaling kan slaan op de verkoopwaarde, de huurwaarde, waarde van een handelsfonds.

 

De vastgoedexpert stelt plaatsbeschrijvingen en/of inventarissen op rekening houdend met de omstandigheden en het doel (verkoop, verhuur, successie, schuldgarantie, onteigening, inbreng in vennootschap, enz.). De plaatsbeschrijving die samengaat met huurovereenkomsten of zakelijke genotsrechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, timesharing onder de vorm van multi-eigendom) kan zowel bij intrede als bij uittrede (huurschadebepalingen). Overeenkomstig artikel 1730 BW zijn de huurder en verhuurder verplicht om op tegenspraak een plaatsbeschrijving op te stellen. Zij kunnen hiervoor beroep doen op een deskundige. In de gevallen waar oorzaak- en gevolgschade bepaald dient te worden, zal een vakkundige overgaan tot weergave en analyse van de bouwkundige aspecten. Op basis van zijn bevindingen stelt hij een rapport op met foto's, schetsen, plannen, beschrijving van het gebouw, de ligging, architecturale stijl, enz. Tevens kan de vastgoedexpert een inventaris opmaken bij de verkoop of verhuring van een gemeubeld onroerend goed.

 

De vastgoedexpert maakt tevens bevindingsstaten op waarbij de algemene visuele bouwschade wordt vastgesteld met het oog op instandhouding van het gebouw. 2/ De vastgoedexpert-syndicus De vastgoedexpert-syndicus is een deskundige inzake het beheer van een mede-eigendom waarop de wet betreffende de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen (wet 2 juni 2010) van toepassing is en dit voor de drie deelgebieden van het beheer, met name : het administratief beheer, het financieel en boekhoudkundig beheer en het technisch beheer. Hij beschikt over de nodige juridische, bouwkundige en boekhoudkundige kennis om te oordelen over alle problemen die verband houden met het beheer van een mede-eigendom conform de wet op de mede-eigendom. Hij moet in het bijzonder kunnen oordelen over het financieel beheer, de gevoerde boekhouding, de kostenverdeling, de bijeenroeping van de algemene vergadering en de notulering van de beslissingen, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en het voorbereiden en uitvoeren van noodzakelijke en niet-noodzakelijke werken. De vastgoedexpert-syndicus heeft de nodige deskundigheid om bij gerechtelijke beslissing te worden aangeduid als tijdelijk of toegevoegd syndicus. 3/ De vastgoedexpert-rentmeester De vastgoedexpert-rentmeester is een deskundige inzake het beheer van private onroerende goederen. Hij beschikt over de nodige juridische, bouwkundige en boekhoudkundige kennis om te oordelen over alle problemen die verband houden met het beheer van private onroerende goederen van derden.4. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BEROEPSTITEL : UITBREIDING TOT LOONTREKKENDEN De titel van vastgoedexpert wordt uitsluitend gevoerd als een dienstverlenend intellectueel beroep.De te beschermen beroepstitel beoogt in de eerste plaats de beoefenaars van de zelfstandige beroepsactiviteit van vastgoedexpert, hetzij in hoofdberoep hetzij in bijberoep. Verzoekers stellen vervolgens voor om de bescherming van de beroepstitel uit te breiden tot de loontrekkende werknemers.

 

Essentieel is dat de vastgoedexpert zijn activiteit in volledige onafhankelijkheid moet kunnen uitoefenen.

 

De gereglementeerde beroepstitel dient door de beroepsbeoefenaars zo te worden gebruikt dat geen verwarring voor de cliënt kan ontstaan, hetzij door elke andere woordsamenstelling waarin de titel of een afkorting ervan voorkomt, hetzij in enige vorm van vertaling.

 

Om de titel van vastgoedexpert te dragen moet men ingeschreven zijn op de lijst van de administratieve commissie voor vastgoedexperten, zoals bepaald door de wet van 13 juli 2006 betreffende de commissies en beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep.

 

Inschrijving van een beroepsbeoefenaar op de genoemde lijst is slechts mogelijk na het voldoen van een jaarlijks te betalen en niet terugbetaalbaar inschrijvingsrecht.

 

Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid mag in haar handelsnaam de gereglementeerde beroepstitel gebruiken als ten minstens één van de bestuurders of zaakvoerders is ingeschreven op de lijst van de commissie voor vastgoedexperten, mits de activiteit van vastgoedexpert wordt uitgeoefend onder de supervisie van de bestuurder of zaakvoerder die is ingeschreven op de lijst van de commissie voor vastgoedexperten. 5. MOTIVERING TITELBESCHERMING Eenieder wordt wel eens geconfronteerd met een vastgoedexpert (bij de waarderaming van een woning, bij het betrekken of verlaten van een huurpand,...). De bevindingen van een vastgoedexpert kunnen belangrijke financiële implicaties hebben (toekennen van hypothecaire leningen, schaderaming,...). De cliënt-opdrachtgever moet er kunnen op vertrouwen dat de persoon die de titel van vastgoedexpert voert wel degelijk deskundig is inzake vastgoed.

 

Beroepsorganisaties en vormingscentra organiseren sinds geruime tijd opleidingen ten behoeve van de (kandidaat-)vastgoedexpert met oog op verdere professionalisering van het beroep.

 

Het louter aanbod van dergelijke opleidingen op zich volstaat echter niet om een kwaliteitsgarantie te bieden aan de cliënt-opdrachtgever.

 

Dergelijke opleidingen zijn immers geen verplichting.

 

Eender wie kan tot op vandaag de titel van vastgoedexpert voeren zonder ook maar enige vorming ter zake te hebben genoten.

 

Een expliciete en wel omschreven titelbescherming is dan ook in het kader van het algemeen belang onontbeerlijk.

 

De cliënt-opdrachtgever moet zeker zijn omtrent de onafhankelijkheid en de kundigheid (competentie) van de vastgoedexpert.

 

De titelbescherming van `vastgoedexpert' komt hieraan tegemoet. Door aan deze titelbescherming zowel een diploma als een minimale beroepservaring van drie jaar op te leggen zullen enkel de personen ingeschreven bij de op te richten Commissie de beschermde titel kunnen voeren. De inschrijving bij de op te richten Commissie moet de bekwaamheid bij de uitoefening van het beroep waarborgen.

 

Het feit dat de vastgoedexpert daarenboven onderworpen is aan een plichtenleer, waarbij onder meer voorzien is in een verplichte bijscholing, moet hier eveneens toe bijdragen.

 

Deze titelbescherming en de plichtenleer die hiermee gepaard gaat is eveneens van belang voor de gerechtelijke instanties, alsook voor de bankwereld, die zich op deze lijst van vastgoedexperten kunnen beroepen bij het aanduiden van een deskundige.6. OPSOMMING VAN DE VEREISTE DIPLOMA'S Verzoekers vermelden hieronder de diploma's die in aanmerking komen om de beschermde titel te mogen voeren en opgenomen te kunnen worden op de lijst van de administratieve commissie voor vastgoedexperten.De kandidaat dient houder te zijn van één van de hiernavolgende diploma's :1. Diploma dat toegang verleent tot het beroep van architect.De diploma's die toegang verlenen tot het beroep van architect zijn opgenomen in de wet van 20 februari 1939 tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.2. Diploma dat toegang verleent tot het beroep van landmeter-expert.De diploma's die toegang verlenen tot het beroep van landmeter-expert zijn opgenomen in de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert.3. Diploma dat toegang verleent tot het beroep van vastgoedmakelaar.De diploma's die toegang verlenen tot het beroep van vastgoedmakelaar zijn opgenomen in koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.4. Een diploma-certificaat van een postacademische opleiding inzake vastgoed.Op dit ogenblik zijn er postacademische opleidingen inzake vastgoed, met name het Postgraduaat in de "Vastgoedkunde" (K.U. Leuven) en de Master na master in het "Real Estate Management" (U. Antwerpen).5. Een diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt met het beroep van vastgoedexpert en dat uitgereikt is overeenkomstig de regelingen betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand.6. Een diploma van interieurarchitect.7. Een gelijkaardig diploma afgeleverd door een onderwijsinstelling van de Europese Unie, dat door de commissie voor vastgoedexperten als inhoudelijk gelijkwaardig wordt bevonden.Bovendien kan deze commissie een test over de kennis van de relevante Belgische wetgeving opleggen en organiseren of laten organiseren door een onderwijsinstelling.

 

Voor wie lid is van de Orde van Architecten, de Federale Raad van landmeters-experten of het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, volstaat dat zij een bewijs van inschrijving hiervan voorleggen.

 

Belangrijke toelichting : Voorlopig wordt uitgegaan van de bestaande lijsten van diploma's die toegang verlenen tot het beroep van architect, landmeter-expert en vastgoedmakelaar. In de loop van het vijfde jaar na de inwerkingtreding van dit reglementeringsbesluit, zal een evaluatie plaatsvinden van alle diploma's die op deze drie lijsten voorkomen en een toetsing naar relevantie en praktische bruikbaarheid worden doorgevoerd.7. MOGELIJKHEID OM BEROEPSPRAKTIJK ALS VOORWAARDE TE STELLEN De verzoekende federaties baseren de bescherming van de titel op het criterium van het diploma en legt een bijkomende voorwaarde van relevante beroepspraktijk van drie jaar binnen een periode van vijf jaar voorgaand aan de aanvraag op aan de kandidaten.De kandidaat zal een bewijs van minimum drie jaar relevante beroepspraktijk dienen te leveren.

 

Deze beroepspraktijk moet betrekking hebben op één of meerdere activiteiten die - overeenkomstig de onder punt 3 gegeven definitie - door een vastgoedexpert kunnen worden uitgeoefend.

 

Als bewijs van deze beroepspraktijk dienen volgende stukken te worden voorgelegd : 7.1 Voor zelfstandigen Verplicht : • Kopie van uitgaande facturen en/of ereloonnota's met betrekking tot prestaties als vastgoedexpert.

 

Keuze : • Een inschrijving KBO waaruit de uitoefening van een relevante beroepsactiviteit in de vastgoedpraktijk blijkt. • De statuten van de onderneming waaruit uit het doel de uitoefening van een relevante beroepsactiviteit in de vastgoedpraktijk blijkt. • Een bewijs van inschrijving op het tableau van de bevoegde Orde, Raad of Instituut waarbij de intellectuele dienstverlener is ingeschreven, indien hij zijn beroepsactiviteit uitoefent als natuurlijke persoon en hij geen BTW-belastingplichtige is. • Elk stuk dat door de administratieve commissie voor vastgoedexperten wordt aanvaard als bewijs. 7.2 Voor loontrekkende werknemers • Een kopie van hun arbeidsovereenkomst waarin de financiële cijfergegevens (lonen en andere financiële voordelen) mogen zijn doorgehaald. • Een functiebeschrijving opgesteld door de werkgever. • Inschrijving KBO van de werkgever.8. BASIS VAN DE PLICHTENLEER - DEONTOLOGIE BETREFFENDE HET VOEREN VAN DE BEROEPSTITEL De verzoekers bepalen in dit verzoekschrift de basiselementen van de deontologische voorschriften die zij gereglementeerd willen zien.De vastgoedexpert dient er ook over te waken dat dezelfde deontologische regels worden nageleefd door zijn medewerkers. 8.1 Algemene verantwoordelijkheid en verplichtingen van de beroepsbeoefenaar De vastgoedexpert zal zich onthouden van opdrachten en daden die de beroepsethiek en de waardigheid van de titel schaden.

 

De vastgoedexpert zal zich onthouden van het voeren van een andere titel of aanduiding dan die waarop recht bestaat volgens de wet.

 

Hij zal in alle omstandigheden zijn intellectuele vrijheid en zijn vrijheid om te handelen beschermen en erover waken dat anderen zijn naam noch zijn titel onrechtmatig en/of met andere doeleinden gebruiken.

 

Bij uitvoering van zijn beroep zal de vastgoedexpert zich volgens de gebruiken en voorschriften in de vastgoedsector verzekeren.

 

De vastgoedexpert is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. 8.2 De bescherming van de cliënt-opdrachtgever De vastgoedexpert behartigt de belangen van de opdrachtgever. Binnen het kader van een opdracht wordt het beste kennen en kunnen ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

 

Voorafgaand aan de aanvaarding van elke opdracht, moet de vastgoedexpert aan zijn potentiële opdrachtgever een voorstel van overeenkomst voorleggen. Dit voorstel moet conform zijn met de toepasselijke normen en op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze de rechten en verplichtingen van de partijen vastleggen.

 

Alvorens een opdracht te aanvaarden onderzoekt de vastgoedexpert of hij als beroepsbeoefenaar over voldoende kennis, ervaring en middelen beschikt om die opdracht tot een goed einde te brengen. Hij zal zich onthouden van dossiers waarvoor hij niet competent is.

 

Hij zal de beschikbare mogelijkheden aanwenden om de vakkennis bij te sturen. De vastgoedexpert is gehouden zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, technieken en regels die betrekking hebben op de uitoefening van zijn beroep, door deel te nemen aan voortgezette opleidingen. De attesten van de opleidingen en, of bijscholingen die in de loop der jaren werden gevolgd zullen worden bewaard en op eenvoudige vraag van de commissie bedoeld in de wet van 13 juli 2006 worden voorgelegd. De commissie voor vastgoedexperten zal bij reglement de minimale omvang en de modaliteiten van deze permanente vormingsplicht nader omschrijven.

 

Tenzij hij geroepen wordt om voor de rechter getuigenissen af te leggen is de vastgoedexpert gehouden alle informatie verkregen in het kader van zijn beroepsuitoefening vertrouwelijk en discreet te behandelen en zich te houden aan artikel 458 van het Strafwetboek. Hij zal erop toezien dat ook zijn loontrekkende medewerkers zich aan die regels houden. 8.3 Onverenigbaarheden en onafhankelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaar Ongeacht het statuut waarbinnen de vastgoedexpert het beroep uitoefent zal de nodige onafhankelijkheid in acht worden genomen, onder meer ten overstaan van uitvoerders en leveranciers, om onafhankelijk verantwoordelijkheid op te nemen voor de gestelde daden.

 

Indien een bijberoep met een hoofdberoep wordt gecombineerd mag in geen enkele vorm verwarring of dubbelzinnigheid ontstaan met betrekking tot de uitoefening van een onafhankelijk dienstverlenend intellectueel beroep.

 

De vastgoedexpert verbindt zich ertoe geen handelingen of daden te stellen die illegale uitoefening van het beroep rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

 

De vastgoedexpert verbindt er zich toe alle opdrachten te weigeren en alle mandaten over te dragen die de onafhankelijkheid van zijn beroepspraktijk of de naleving van de deontologie in het gedrang brengen. 8.4 Het ereloon en de kostenvergoeding van de vastgoedexpert Al naar gelang zijn of haar statuut wordt de vastgoedexpert vergoed met een honorarium, vacatie, wedde of bezoldiging.

 

De vastgoedexpert heeft recht op een ereloon. Bovendien heeft de vastgoedexpert recht op een billijke kostenvergoeding, onder meer voor de door hem gemaakte verplaatsingen.

 

Andere vormen van vergoeding zijn onverenigbaar met het beroep.

 

Bij de bepaling van het ereloon en de kostenvergoeding zal rekening worden gehouden met de moeilijkheid en het belang van de opdracht, de omvang van de werken, de verplichtingen inherent aan de taak als raadgever, alsook de vakbekwaamheid, de efficiëntie, de reputatie van de vastgoedexpert en de gemaakte kosten. 8.5. Informatie aan het publiek Het is de vastgoedexpert verboden om zich onrechtmatig bepaalde titels of bekwaamheden toe te meten.

 

De vastgoedexpert kan op eigen wijze en in onafhankelijkheid, doch binnen de gestelde reglementeringen, zijn of haar activiteiten aan het publiek bekend maken.

 

Alle publiciteit ongeacht de drager moet steeds een objectief karakter hebben naar stijl en inhoud.

 

Onverminderd de informatie opgelegd bij andere wettelijke of reglementaire bepalingen, bevat de door de vastgoedexpert opgestelde documenten minstens de volgende gegevens : • Naam en voornaam; • De vermelding "Vastgoedexpert"; • Het vermelden van de inschrijving op de lijst van Vastgoedexperten die bedoeld wordt in artikel 3 van de wet van 13 juli 2006. 8.6 De Vastgoedexpert en zijn relatie tot zijn collega's, beoefenaars van andere vastgoedberoepen Hij gedraagt zich loyaal ten overstaan van collega's, beoefenaars van andere vastgoedberoepen, en zal in alle opzichten eerlijk handelen.

 

Zolang een collega voor een bepaalde opdracht - waarvan het verschuldigde honorarium door de cliënt-opdrachtgever niet wordt betwist - niet werd betaald, weigert hij die opdracht over te nemen, behoudens voorafgaandelijk akkoord met deze collega.

 

Hij onthoudt zich van elke praktijk die collega's in de uitoefening van hun beroep kunnen schaden. Zo wordt geen waardeoordeel gegeven over collega's.9. OVERGANGSBEPALINGEN Bij wijze van overgang, worden eveneens gemachtigd de titel van vastgoedexpert te voeren, de personen die niet over een diploma beschikken zoals vermeld in punt 6, op het ogenblik van de aanvraag, sedert ten minste vijf jaar binnen de zeven jaar voorafgaand aan de aanvraag de relevante beroepsactiviteiten in de vastgoedpraktijk hebben uitgeoefend.Deze beroepspraktijk moet betrekking hebben op één of meerdere activiteiten die - overeenkomstig de onder punt 3 gegeven definitie - door een vastgoedexpert kunnen worden uitgeoefend.

 

Deze personen worden op eigen verzoek ingeschreven op de lijst van de administratieve commissie voor vastgoedexperten.

 

De aanvraag moet tegen geldig ontvangstbewijs of bij ter post aangetekend schrijven worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het reglementeringsbesluit in werking is getreden, bij de administratieve commissie voor vastgoedexperten. Bij de aanvraag dienen de stukken te worden gevoegd die de uitoefening van het beroep bewijzen. 10. AANVRAAGPROCEDURE Om ingeschreven te worden op lijst van de administratieve commissie voor vastgoedexperten, bedoeld in hoofdstuk II van de wet van 13 juli 2006, maken de kandidaten volgende gegevens over : 10.1 Voor een aanvraag1. Invullen van een aanvraagformulier om ingeschreven te worden op de lijst van de administratieve commissie voor vastgoedexperten.2. Voorlegging van een afschrift van het behaalde diploma afgeleverd door de betrokken onderwijsinstelling ofwel, een bewijs van inschrijving bij Orde van Architecten, Federale Raad van landmeters-experten of Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.3. Voorleggen van een bewijs van minimum drie jaar relevante beroepservaring in de vastgoedpraktijk, binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag : Voor zelfstandigen : Verplicht : • Kopie van uitgaande facturen en/of ereloonnota's met betrekking tot prestaties als vastgoedexpert.Keuze : • Een inschrijving KBO waaruit de uitoefening van een relevante beroepsactiviteit in de vastgoedpraktijk blijkt. • In voorkomend geval de statuten van de onderneming waaruit de uitoefening van een relevante beroepsactiviteit in de vastgoedpraktijk blijkt in het doel. • Een attest van inschrijving op het tableau van de bevoegde Orde, Raad of Instituut waarbij de intellectuele dienstverlener is ingeschreven. • Elk stuk dat door de administratieve commissie voor vastgoedexperten wordt aanvaard als bewijs.

 

Voor loontrekkende werknemers : • Een kopie van hun arbeidsovereenkomst waarin de financiële cijfergegevens (lonen en andere financiële voordelen) mogen zijn doorgehaald. • Een functiebeschrijving opgesteld door de werkgever • Inschrijving KBO van de werkgever met een relevante beroepsactiviteit 10.2 Voor een overgangsaanvraag De aanvraag moet tegen geldig ontvangstbewijs of bij ter post aangetekend schrijven worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het reglementeringsbesluit in werking is getreden, bij de administratieve commissie voor vastgoedexperten.1. Invullen van een aanvraagformulier om ingeschreven te worden op de lijst van de administratieve commissie voor vastgoedexperten.2. Voorleggen van een bewijs van minimum vijf jaar beroepsactiviteit als vastgoedexpert : Voor zelfstandigen : Verplicht : • Kopie van uitgaande facturen en/of ereloonnota's met betrekking tot prestaties als vastgoedexpert.Keuze : • Een inschrijving KBO waaruit de uitoefening van een relevante beroepsactiviteit in de vastgoedpraktijk blijkt. • De statuten van de onderneming waaruit de uitoefening van een relevante beroepsactiviteit in de vastgoedpraktijk blijkt in het doel. • Een bewijs van inschrijving op het tableau van de bevoegde Orde, Raad of Instituut waarbij de intellectuele dienstverlener is ingeschreven. • Elk stuk dat door de administratieve commissie voor vastgoedexperten wordt aanvaard

 

 
Onze Partners

  • Concordia
  • Luminus
  • BTV
  • Roularta
  • Credimo
  • Xerox
  • 140